Commissions

Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej - Justyna Szpara

Justyna Szpara, wiceprezes ICC Polska od czerwca 2018 roku. Adwokat, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Kieruje pracami zespołu rozwiązywania sporów. Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych.

Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ICC i UNCITRAL, a także w postępowaniach postarbitrażowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Doradza klientom także w zakresie prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami, najmu nieruchomości komercyjnych.

Justyna Szpara jest arbitrem rekomendowanym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Pełniła funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów stałych sądów arbitrażowych oraz w arbitrażach ad hoc.

Jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe i Chambers Global w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz wśród „Most in Demand Arbitrators”. Jest również rekomendowana przez ranking Legal 500 EMEA wśród dwunastu wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów. Justyna także jest rekomendowana przez ranking Best Lawyers in Poland w dziedzinie arbitrażu i mediacji oraz w dziedzinie sporów sądowych, a także, od 2015 roku, przez wydawnictwo Expert Guides to Commercial Arbitration. Justyna jest również rekomendowana przez Who’s Who Legal Arbitration: Future Leaders – Partners. W 2012 roku otrzymała najwyższe miejsce w prestiżowym rankingu dla młodych polskich prawników – Rising Stars – organizowanym przez największy polski dziennik prawniczy – Gazetą prawną oraz wydawnictwo LexisNexis.

Justyna pełni funkcję Członka Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (the International Association of Young Lawyers - AIJA); obecnie została mianowana członkiem honorowym. Była Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Od 2018 roku jest wiceprzewodniczącą Komisji Arbitrażowej ICC Polska.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą.

 

Przewodniczący Komisji Bankowej - Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, sekretarz generalny oraz skarbnik ICC Polska od 2001 roku. Jeden z członków – założycieli tej organizacji. Jest dyrektorem Zespołu Współpracy Międzynarodowej Biura Związku Banków Polskich (ZBP).

 

Przewodniczący Komisji Konkurencji - Wojciech Kowalewski

Wojciech Kowalewski, członek zarządu ICC Polska, członek zarządu Siemens Sp. z o.o. (od 2009 roku) oraz Dyrektor Działu Prawnego. Od 2000 roku związany z grupą Siemens w Polsce. Kieruje pracą zespołu prawników obsługujących działania biznesowe Siemens w Polsce. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach realizowanych w sektorach infrastruktury, energetyki, przemysłu oraz ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze zamówień publicznych, jak również w licznych transakcjach M&A. Jest również przewodniczącym Komisji Konkurencji przy Polskim Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

 

Przewodniczący Komisji Własności Intelektualnej - Oskar Tułodziecki

Oskar Tułodziecki, przewodniczący Komisji Własności Intelektualnej ICC Polska od marca 2019 roku. Radca Prawny, partner kierujący Departamentem Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze kancelarii DWF.

Przez ostatnie 20 lat praktykował i doradzał głównie w sprawach związanych z własnością intelektualną i mediami, a także z prawem cywilnym i gospodarczym. Skupia się przede wszystkim na pracy z klientami, których istnienie i sukces związane są nieodłącznie z prawami własności intelektualnej, tj. producentami audiowizualnymi, wydawcami, nadawcami, artystami, właścicielami marki itp.

Oskar Tułodziecki w ramach swoich uprawnień doradza w opracowywaniu i negocjowaniu wszelkich typów umów dotyczących praw własności intelektualnej. Poza doradztwem w zakresie prawa autorskiego i znaków towarowych uczestniczy w imieniu swoich klientów w sprawach dotyczących tajemnicy handlowej, ochrony danych osobowych i baz danych. Własność intelektualna i sprawy sądowe dotyczące nieuczciwej konkurencji stanowią istotny element jego praktyki. W tym zakresie, wraz z członkami swojego zespołu współpracuje z prawnikami DWF Poland z innych działów, specjalizujących się w sprawach rozstrzyganych zarówno w postępowaniach sądowych jak i arbitrażowych. Istotną część praktyki Oskara Tułodzieckiego stanowią również kwestie zwalczania piractwa i wprowadzania na rynek fałszywych produktów. Oskar Tułodziecki reprezentuje licznych klientów, w szczególności z branży rozrywkowej i mediów, w związku z niedozwolonym importem lub dystrybucją nielegalnych produktów. Współpracuje z organami celnymi i innymi organami ścigania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Oskar Tułodziecki jest regularnie rekomendowany i wyróżniany w kategorii ochrony własności intelektualnej, przez niezależne międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global i Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, WTR1000, IP Star, Managing Intellectual Property oraz Best Lawyers jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie. W 2018 roku znalazł się w gronie 30 laureatów wyróżnionych w Hall of Fame w ramach rankingu The Legal 500.

W marcu 2019 roku Oskar Tułodziecki został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego.

 

Przewodnicząca Komisji Compliance - Aleksandra Widziewicz

 

Aleksandra Widziewicz, przewodnicząca Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland). Jest radcą prawnym i menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzeniu projektami na rynkach finansowych. Obecnie, jako Of Counsel, współpracuje z miedzynarodową kancelarią Bird & Bird w Warszawie, gdzie jest liderem multidyscyplinarnego zespołu Comliance Task Force.

Przez wiele lat pracowała na rzecz instytucji finansowych (m.in. w Banku Handlowym w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w firmach ubezpieczeniowych), jak i dla międzynarodowych firm doradczych. W latach 2016-połowa 2018 była zaangażowana w ramach innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniła funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Compliance. Nadzorowała obszar prawny, w tym ład korporacyjny, a także obszar Compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W latach 2012-2015 pracowała dla Grupy Poczty Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. Nadzorowała między innymi obszary strategii i projektów strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, Compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz HR.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Europejskiego Prawa Materialnego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Orzekała w ramach Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce.

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Danych Osobowych - Agnieszka Mencel

 

Agnieszka Mencel jest przewodniczącą Komisji Ochrony Danych Osobowych działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Jest adwokatem, kieruje praktyką TMT/IP warszawskiego biura kancelarii Linklaters. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów m.in. z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, energetycznego i usługowego. Doświadczenie Agnieszki obejmuje m.in. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz klientów z różnych sektorów (m.in. banki, zakłady ubezpieczeniowe, prywatni dostawcy usług medycznych), w tym pomoc w dostosowaniu organizacji do wymogów RODO. Agnieszka przeprowadziła liczne audyty danych osobowych pod kątem zgodności z RODO oraz pomagała klientom wdrożyć konieczne zmiany w tym zakresie. Agnieszka uczestniczyła w licznych transakcjach doradzając klientom w zakresie IP, IT i danych osobowych, posiada też bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, doradzając w tym zakresie przy opracowaniu i negocjowaniu licznych umów i regulaminów świadczenia usług dla klientów z branży usługowej, e-commerce czy start-upów.

Jest prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach związanych z powyższą tematyką i wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

 

Przewodniczący Komisji Sztucznej Inteligencji (AI) - Krzysztof Riedl

dr Krzysztof Riedl, przewodniczący Komisji ds. Sztucznej Inteligencji działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej, radca prawny, partner w zespole rozwiązywania sporów kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Kieruje działaniami praktyki postępowań cywilnych i administracyjnych oraz sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, prawie nowych technologii oraz prawie konstytucyjnym.

Reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących m.in. prawa kontraktów, prawa lotniczego, sporach budowlanych oraz dotyczących rozliczenia transakcji M&A.

Występował jako pełnomocnik, arbiter, a wcześniej sekretarz zespołów orzekających w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych m.in. według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Wiedniu (VIAC) oraz UNCITRAL Rules.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrażania RODO oraz przeprowadzania audytów w tym zakresie. W obszarze jego zainteresowań są zagadnienia związane z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) i jej wykorzystywaniem w biznesie i prawie. 

Doradztwo dla biznesu łączy z pracą akademicką - jako adiunkt prowadzi zajęcia z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego. Angażuje się w projekty edukacyjne i społeczne dotyczące prawa; współpracuje z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS, gdzie pełni funkcję członka zarządu.

Ukończył z wynikiem celującym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na tym samym wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu prawa cywilnego. Uzyskał również tytuł Magister Juris w Brasenose College na Uniwersytecie w Oksfordzie (2023), gdzie jego głównym przedmiotem zainteresowań był rozwój AI oraz jej wpływ na biznes i prawo. Studiował także na Uniwersytecie w Monachium (LMU) w ramach programu Erasmus+. Jest stypendystą Instytutu Maxa-Plancka w Hamburgu, Narodowego Centrum Nauki oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie.

Ranking prawniczy Legal 500 EMEA 2024 rekomenduje go w kategorii rozwiązywania sporów.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved