Komisje

Usługi Rozwiązywania Sporów ICC

Spory są nieuniknioną częścią prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce, gdzie międzynarodowe spory handlowe stały się codziennością. Jako że sprawne zarządzanie sporami ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, handlu i rozwoju, ICC zapewnia wszystkim osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, państwom i podmiotom publicznym, a także organizacjom międzynarodowym unikatowy system rozwiązywania sporów.

ICC jest powszechnie uważane za wiodącą instytucję oferująca usługi rozwiązywania sporów stanowiące alternatywę wobec postępowań sądowych. Usługi te są zapewniane przez:

  • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC; oraz
  • Międzynarodowe Centrum ADR ICC.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC jest najczęściej wybieraną instytucją arbitrażową wśród wszystkich instytucji arbitrażowych na świecie administrujących postępowaniami w zakresie międzynarodowych sporów handlowych. Od 2009 roku Sąd corocznie otrzymuje ponad 750 nowych spraw. W 2015 roku odnotowano drugi najwyższy współczynnik wniosków o arbitraż ICC w 93-letniej historii Sądu, rejestrując 801 zgłoszeń. Całkowita liczba postępowań, których administrowaniem Sąd zajmował się od swego powstania w 1923 roku, przekroczyła 22 000.

Sąd ICC, który składa się z ponad 100 prominentnych specjalistów -praktyków w dziedzinie arbitrażu reprezentujących różnorodne jurysdykcje - zajmuje się zatwierdzaniem i powoływaniem arbitrów oraz podejmowaniem decyzji w sprawie wniosków o wyłączenie arbitra. Sąd nadzoruje przebieg postępowania arbitrażowego - dbając o to aby każde postępowanie było prowadzone w sposób sprawny oraz aby każda sprawa była traktowana z należytym obiektywizmem, a także sprawuje funkcję kontrolowania wyroków trybunałów arbitrażowych – zatwierdzając projekty wyroków, co ma na celu zapewnienie ich najwyższej jakości oraz wykonalności.

Aktualnie członkami Sądu z ramienia Polski są adw. Tomasz Wardyński oraz dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz występująca w roli członka alternatywnego.

Pracę Sądu wspiera Sekretariat – składający się z ponad 80 wyspecjalizowanych prawników różnych narodowości pracujących w ramach dziewięciu zespołów regionalnych w Paryżu, Hong Kongu oraz Nowym Jorku. Choć oficjalnymi językami Sądu są angielski oraz francuski z Sekretariatem można kontaktować się w jednym z ponad 30 języków, którymi władają jego pracownicy, w tym w języku polskim.

ICC oferuje nie tylko kompleksową administrację postępowań arbitrażowych, w tym w zakresie postępowań przed arbitrem doraźnym (the emergency arbitration proceedings), ale także odgrywa rolę organu powołującego arbitrów w postępowaniach ad hoc oraz pomaga stronom w procedurze przedarbitrażowej Pre-Arbitral Referee.

Powyższe cechy czynią Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC unikalną instytucją na skalę światową, gwarantując najwyższą jakość procesu rozwiązywania sporów oraz zapewniając ICC pozycję światowego lidera w dziedzinie arbitrażu i rozwiązywania sporów.

Międzynarodowe Centrum ADR ICC działa z misją zapewnienia kompleksowego systemu rozwiązywania sporów, oferując usługi komplementarne wobec arbitrażu.

Centrum rozwinęło szeroki wachlarz usług sprzyjających rozwojowi międzynarodowego handlu w oparciu o:

  • Regulamin Mediacji ICC – proponujący mediację oraz inne metody polubownego rozwiązywania sporów korzystające z pośrednictwa neutralnego facylitatora – osoby trzeciej, która pomaga stronom osiągnąć porozumienie w drodze wspierania ich dialogu i negocjacji. Procedura mediacji jest elastyczna i zakorzeniona w respektowaniu woli stron, które mają pełną kontrolę zarówno nad kształtem samego procesu, jak i jego wynikiem, tj. ugodą, która po podpisaniu staje się wiążącą dla stron i wykonalną.;
  • Regulamin usług eksperckich i biegłych ICC – regulujący pracę niezależnych ekspertów służących opinią w różnorodnych kwestiach technicznych, finansowych i prawnych. Eksperci mogą występować w roli biegłych, aby pomóc przezwyciężyć różnice stron i zapewnić prawidłowe wykonanie kontraktu. Eksperci mogą również pełnić rolę neutralnych facylitatrów, np. mediatora.
  • Regulamin Komisji Rozjemczych ICC – umożliwiający ustanowienie oraz pracę komisji rozjemczych – adjudykacyjnych (Dispute Adjudication Board) oraz mediacyjno-koncyliacyjnych (Dispute Review Boards) lub komisji mieszanych, łączących cechy komisji mediacyjno-koncyliacyjnejj i adjudykacyjnej. Komisje rozjemcze są stałymi panelami ustanowionymi na czas trwania i wykonywania umowy, które mają na celu reagować na powstające spory na tle wykonywania umowy i pomagać w ich przezwyciężaniu na wczesnym etapie.;
  • Regulamin DOCDEX (Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise – Eksperckiego Rozwiązywania Sporów na tle Instrumentów Dokumentowych) dla rozwiązywania sporów powstałych na tle używania handlowych instrumentów dokumentowych – zapewniający decyzje trzyosobowych paneli ekspertów w dziedzinie handlowych instrumentów finansowych, takich jak akredytywy czy inne instrumenty operacji dokumentowych, w szczególności ustanowionych przez reguły bankowe ICC.

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved