Komisje

powrót Aktualność

Konferencja „Zmowy przetargowe – mit czy rzeczywiste zagrożenie” 2016-06-24

W dniu 20 czerwca 2016 roku w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie odbyła się konferencja „Zmowy przetargowe – mit czy rzeczywiste zagrożenie” zorganizowana przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) przy współpracy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. Konferencja zgromadziła ponad stuosobowe grono przedstawicieli przedsiębiorców, prawników i świata akademickiego i była podstawą dyskusji na temat potrzeby zapewnienia konkurencyjności procedur o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nie pozbawiając jednocześnie przedsiębiorców możliwości efektywnej współpracy w postepowaniach przetargowych.

Otwierający konferencję Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska Wojciech Kowalewski podkreślił, że w obecnej globalnej gospodarce przedsiębiorcy, także konkurenci, powszechnie współpracują ze sobą. Współpraca ta może jednak rodzić różnego rodzaju ryzyka, a w pewnych przypadkach może dochodzić do przekroczenia cienkiej granicy pomiędzy dozwolonym i nielegalnym działaniem.

Okazją do wymiany opinii na temat styku prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji była debata, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, eksperci i praktycy prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji: dr Izabela Fundowicz (Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa Urzędu Zamówień Publicznych), Agata Zawłocka-Turno, (Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK), Robert Siwik (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), Iwona Terlecka i dr Piotr Bogdanowicz (Clifford Chance), Sabina Famirska (Wardyński i Wspólnicy), Jan Roliński i Aleksander Stawicki (Wierciński, Kwieciński, Baehr), Marcin Trepka i Piotr Kunicki (K&L Gates), Michael Dembiński (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa), Anna Jędrzejewska (PORR Infrastructure), Teresa Sienkiewicz (Salini Impregilo i Salini Polska), Jacek Półrolniczak (ekspert rynku IT).

Tematami wzbudzającymi największe kontrowersje były konsorcja przetargowe oraz udostępnianie potencjału, które w pewnych okolicznościach mogą być kwalifikowane jako niedozwolona zmowa przetargowa. Uczestnicy debaty podkreślali niejednolitość podejścia do tych zagadnień i ich prawnej kwalifikacji przez rożne organy państwa, w tym UZP, UOKiK, prokuraturę i inne organy ścigania. Uczestnicy debaty zastanawiali się również nad potrzebą stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk w obszarze prawa zamówień publicznych i jego ewentualny wpływ na zmianę zachowań uczestników postępowań przetargowych oraz ich postrzeganie przez organy państwa zajmujące się tą tematyką.

W wystąpieniu podsumowującym wydarzenie Wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan- Świetlik podkreśliła misję UOKiK jako regulatora ścigającego nielegalne zmowy przetargowe oraz potrzebę znalezienia równowagi pomiędzy naturalnym dążeniem przedsiębiorców do pozyskania zamówienia i koniecznością zapewnienia konkurencyjności procedur przetargowych.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved