Komisje

powrót Wydarzenie

2018-03-08 | K&L Gates

Konferencja Blokowanie nielegalnych treści w UE - Implementacja artykułu 8.3 Dyrektywy 2001/29/EC
Prowadzący: Waldemar Saniewski / Oskar Tułodziecki

W dniu 8 marca 2018 r. Komisja Własności Intelektualnej ICC Polska pod przewodnictwem pana Waldemara Saniewskiego, Dyrektora Generalnego Warner Bros. Entertainment Polska oraz pana Oskara Tułodzieckiego, Partnera - Wspólnika K&L Gates, miała przyjemność zorganizować konferencję:   „Blokowanie nielegalnych treści w UE - Implementacja artykułu 8.3 Dyrektywy 2001/29/EC w wybranych krajach UE”.

 W ostatnich latach byliśmy świadkami znacznego wzrostu nielegalnie pobieranych treści. Polska zaś, w przeciwieństwie do innych europejskich krajów, nie wdrożyła artykuł 8.3 Dyrektywy 2001/29/EC. Zgodnie z nim, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich środków przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osoby trzecie w celu naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych.

 O praktycznych aspektach blokowania nielegalnych treści w Internecie opowiadali wybitni specjaliści w dziedzinie prawa autorskiego z europejskich krajów takich jak: Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Dania i Francja. Szczegółowa agenda znajduje się poniżej. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele sektora audiowizualnego, jak i przedstawiciele rządu.

   

   

   

Agenda

9:45 - 10.00 Kawa & rejestracja

10:00 - 10:15 - Powitanie i otwarcie konferencji - Maciej Jamka – Przewodniczący Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC, Waldemar Saniewski – Przewodniczący Komisji Własności Intelektualnej przy Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej ICC

10:15 - 10:45 - Prof. Eleonora Rosati – Ogólne uwagi dotyczące art. 8.3 oraz implementacja art. 8.3 we Włoszech

10:45 - 11:15 - Tim Kuik – Blokowanie pirackich stron w Holandii. Długa droga do sukcesu! 

11:15 - 11:30 - Przerwa kawowa

11:30 - 12:00 - Elena Blobel (IFPI) – Sądowe ustanowienie dobrowolnych praktyk blokowania stron w Wielkiej Brytanii

12:00 - 12:30 - Okke DelfosVisser (MPA) – W kierunku dobrowolnego mechanizmu blokowania stron w Belgii

12:30 - 14.00 - Lunch

14.00 - 14:30 - Maria Fredenslund – Blokowanie pirackich stron w Danii. Dobrowolne umowy dotyczące blokowania stron i współpraca z dostawcami usług internetowych

14:30 - 15.00 - Okke DelfosVisser (MPA) – Blokowanie i usuwanie indeksów stron pirackich we Francji

15:00 - 15.15 - Oskar Tułodziecki – Uwagi końcowe / Podsumowanie

 

Konferencja odbyła się w siedzibie Kancelarii K&L Gates w Warszawie przy Pl. Małachowskiego 2.

 

n 8 March 2018 the ICC IP Commission Poland, under the leadership of Mr. Waldemar Saniewski, CEO of Warner Bros. Entertainment Poland, and Mr. Oskar Tułodziecki, partner at K&L Gates, had the pleasure to organize the conference on “Blocking illegal content in the EU - Implementation of Article 8.3 of the Directive 2001/29/EC in selected EU countries”.

In the recent years, we have been witnesses to the significant increase of illegally downloaded content. Poland, unlike other European countries, did not implement article 8.3 of the Directive 20001/29/EC. According to the article, Member States are obliged to provide appropriate measures against intermediaries, whose services are used by third parties in order to infringe copyrights or related rights.

Presentations of the practical aspects of blocking illegal content in the internet were conducted by the brightest minds in the field of IP law from different European countries such as: Germany, Belgium, France, Italy, and Denmark. The detailed agenda can be found below. Both the representatives of the audiovisual sector as well as representatives took part in the conference.

Agenda

9:45 – 10.00 Coffee & Registration

10:00 – 10:15 Welcome remarks and opening of the conference; Maciej Jamka — Head of ICC’s National Committee, Waldemar Saniewski — Chairman of ICC’s IP Commission

10:15 – 10:45 Prof. Eleonora Rosati — General remarks regarding Art. 8.3 and introduction to the implementation of the Art. 8.3 in the Italian system

10:45 – 11:15 Tim Kuik (Stichting BREIN) – Blocking piracy sites in Holland. The long road to success!

11:15 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:00 Elena Blobel (IFPI) — Court established voluntary siteblocking practices in the United Kingdom

12:00 – 12:30 Okke DelfosVisser (MPA) — Towards a voluntary siteblocking mechanism in Belgium

12:30 – 14.00 Lunch

14.00 – 14:30 Maria Fredenslund (RettighedsAlliancen) — Blocking piracy sites in Denmark. Voluntary siteblocking agreements and cooperation with ISPs

14:30 – 15.00 Okke DelfosVisser (MPA) — Blocking & De-indexing piracy sites in France. The French courts setting the benchmark for search.

15:00 – 15.15 Oskar Tułodziecki – Closing remarks/Wrap up

 

The conference took place in the K&L Gates office in Warsaw.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved